Kategoria: Konwencja Karpacka

 • Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem” aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego (2011-2014)

  Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem” aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego (2011-2014)

  Projekt „Porozumienie Karpackie Karpaty Naszym Domem aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego” realizowany był od kwietnia 2011 r. do stycznia 2014 r. przez Stowarzyszenie Ekopsychologia – organizację wiodącą Porozumienia Karpackiego. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego). Cel projektu to wzmocnienie i…

 • Porozumienie Karpackie

  Porozumienie Karpackie

  Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem” zostało podpisane w dn. 23 kwietnia 2010 roku podczas I Forum Karpackiego w Rajczy w Beskidzie Żywieckim. Sygnatariuszami Porozumienia było sześć organizacji, które utworzyły Radę koordynującą, organizującą i określającą zakres merytoryczny działalności Porozumienia: Cieszyńskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Natura, Gorczański Odział Związku Podhalan w Ochotnicy Górnej, Związek Podhalan – Odział Górali Śląskich,…

 • O konwencji karpackiej

  O konwencji karpackiej

  Ramowa konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (konwencja karpacka), sporządzona w Kijowie dnia 22 maja 2003 r., została ratyfikowana przez Polskę w roku 2006 (Dz.U. z 2007 r. Nr 96, poz.634). Celem konwencji jest prowadzenie wszechstronnej polityki i współpraca na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat dla poprawy jakości życia, wzmocnienia miejscowej gospodarki i…

 • Tekst konwencji karpackiej

  Tekst konwencji karpackiej

  Ramowa konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat sporządzona w Kijowie dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. 2007 nr 96 poz. 634)   „Strony”, Potwierdzając, iż Karpaty są unikalnym naturalnym skarbem o wyjątkowym pięknie i wartości przyrodniczej, ważną ostoją różnorodności biologicznej, obszarem źródliskowym głównych rzek, istotnym siedliskiem i ostoją dla wielu zagrożonych gatunków roślin i zwierząt…

 • Grupy robocze ds. konwencji karpackiej

  Grupy robocze ds. konwencji karpackiej

  W okresie od września 2011 do września 2012 r. przy Porozumieniu Karpackim pracowało pięć tematycznych grup roboczych ds. konwencji karpackiej, które opracowały ekspertyzy dotyczące uwzględnienia specyfiki regionu karpackiego w aktach prawnych i innych dokumentach strategicznych. Celem prac było wzmocnienie i rozwój dialogu społecznego oraz reprezentowanie Karpat w procesach legislacyjnych. Wszystkie karpackie organizacje pozarządowe i instytucje administracji samorządowej i…

 • Zostań członkiem Porozumienia Karpackiego „Karpaty Naszym Domem”

  Zostań członkiem Porozumienia Karpackiego „Karpaty Naszym Domem”

  Czym jest Porozumienie Karpackie? Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem” jest koalicją na rzecz wdrażania Ramowej konwencji o ochronie i zrównowazonym rozwoju Karpat, czyli tzw. konwencji karpackiej. Porozumieniema charakter otwarty, a jego podstawowym celem jest zgromadzanie jak największej liczby organizacji i instytucji wokół ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat. Zapraszamy zatem do współpracy się wszystkie podmioty publiczne, społeczne oraz prywatne: samorządy…