Porozumienie Karpackie

Porozumienie Karpackie

Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem” zostało podpisane w dn. 23 kwietnia 2010 roku podczas I Forum Karpackiego w Rajczy w Beskidzie Żywieckim.

Sygnatariuszami Porozumienia było sześć organizacji, które utworzyły Radę koordynującą, organizującą i określającą zakres merytoryczny działalności Porozumienia:

 • Cieszyńskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Natura,
 • Gorczański Odział Związku Podhalan w Ochotnicy Górnej,
 • Związek Podhalan – Odział Górali Śląskich,
 • Stowarzyszenie Jedność Beskidzka,
 • Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej,
 • Stowarzyszenie Ekopsychologia.

Celem Porozumienia Karpackiego „Karpaty naszym domem” jest:

 1. Rozwój społeczno-gospodarczy Karpat, uwzględniający zrównoważony rozwój rolnictwa i leśnictwa, zintegrowane podejście do gospodarowania zasobami ziemi, zrównoważony transport i infrastrukturę, zrównoważoną turystykę, technologie czystej produkcji, zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, zrównoważone i zintegrowane zarządzanie wodami dorzeczy.
 2. Wzmacnianie znaczenia rozwoju Karpat w polityce przestrzennej i regionalnej Państwa;
 3. Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Karpat w przestrzeni europejskiej;
 4. Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego i wiedzy ludowej miejscowej ludności, wprowadzania na rynek i promowania miejscowych produktów, wyrobów artystycznych i rękodzielniczych;
 5. Podnoszenie poziomu wiedzy o walorach przyrodniczych i kulturowych obszaru wśród mieszkańców regionu, Polski i Europy, podnoszenie świadomości ekologicznej, poprawę dostępu społeczeństwa do informacji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat;
 6. Prowadzenie wszechstronnej współpracy na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat w celu między innymi poprawy jakości życia, wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych;
 7. Ogromadzanie społeczności lokalnej wokół jak najlepszych rozwiązań na rzecz rozwoju regionu karpackiego, w oparciu o kompetencje, wiedzę i doświadczenia uczestników Porozumienia.

Kluczowe działania Porozumienia:

 1. Połączenie potencjału podmiotów w działaniach na rzecz wdrażania Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (zwanej dalej konwencją karpacką).
 2. Angażowanie wszystkich zainteresowanych instytucji, organizacji i osób w Polsce w promowanie ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat (zgodnie z założeniami konwencji).
 3. Organizacyjne i finansowe wspieranie inicjatyw członków Porozumienia w celu spójnego i efektywnego wdrażania założeń konwencji karpackiej.
 4. Gromadzenie i upowszechnianie informacji dotyczącej ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat
 5. Wspieranie instytucji rządowych i samorządowych w realizacji zobowiązań związanych z realizacją konwencji karpackiej w Polsce, w tym dostosowanie dokumentów strategicznych i programowych do założeń konwencji.
 6. Tworzenie klimatu społecznego poparcia dla Konwencji Karpackiej, a w szczególności w zakresie zobowiązań dotyczących ochrony bioróżnorodności w programie Natura 2000, dyrektywy wodnej itp.
 7. Opiniowanie dokumentów strategicznych (plany zagospodarowania przestrzennego, strategie rozwoju regionalnego, strategie rozwoju turystyki i in.)
 8. Wspieranie udziału społeczeństwa w procesie decyzyjnym na poziomie regionalnym i lokalnym
 9. Budowanie Karpackiej platformy współpracy
 10. Doradztwo w zakresie inwestycji, ocen oddziaływania na środowisko oraz prawnych uwarunkowań planowanych działań
 11. Wzmocnienie udziału społecznego w realizacji zobowiązań w zakresie realizacji konwencji karpackiej poprzez organizowanie programu małych grantów dla inicjatyw obywatelskich mających na celu ochronę i zrównoważony rozwój regionu karpackiego
 12. Zainicjowanie Funduszu Grantowego skierowanego do lokalnych organizacji pozarządowych. Fundatorami będą samorządy lokalne oraz sektor prywatny związany z regionem karpackim. Program Małych Grantów stanowiłby wsparcie realizacji poszczególnych programów na poziomie lokalnym i jednocześnie gwarantował zaangażowanie wszystkich zainteresowanych grup społecznych.
 13. Reprezentacja polskich Karpat na poziomie międzynarodowym.
 14. Organizacja raz w roku Forum Karpackiego. Forum Karpackie będzie spotkaniem członków Porozumienia oraz innych podmiotów w celu podsumowania rocznej działalności Porozumienia oraz zaplanowania dalszych działań. Forum Karpackie będzie w miarę możliwości organizowane w innych miejscach, zgodnie z decyzją Rady Porozumienia.
 15. Realizowanie innych zadań zleconych przez administrację publiczną oraz określonych przez Radę Porozumienia.

Zasady funkcjonowania Porozumienia

 1. Porozumieniem kieruje Rada Porozumienia, która koordynuje, organizuje i określa zakres merytoryczny działalności Porozumienia.
 2. Rada Porozumienia wyznacza Organizację Wiodącą Porozumienia, która organizuje prace porozumienia i reprezentuje Porozumienie. Organizacją Wiodącą zostało Stowarzyszenie Ekopsychologia.
 3. Porozumienie ma charakter otwarty i rozwojowy. Do uczestników, którzy zainicjowali Porozumienie może dołączyć każdy podmiot deklarujący utożsamianie się z celami Porozumienia, poprzez złożenie Deklaracji Przystąpienia Do Porozumienia oraz spełniając warunki określone w paragrafie 7.

Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *