Uniwersytet Karpacki

Uniwersytet Karpacki

Uniwersytet Karpacki to seria szkoleń dla przedstawicieli karpackich samorządów i organizacji pozarządowych.
Cel szkoleń to podniesienie kompetencji w zakresie współpracy trzeciego sektora i administracji samorządowej oraz rozwój dialogu obywatelskiego w regionie.Szkolenia oparte są na metodach warsztatowych, obejmują gry symulacyjne oraz dyskusje. Dobór metod powoduje, że uczestnicy nie tylko poznają teoretyczne podstawy danego zagadnienia, ale i uczą się je stosować w praktyce.

Uczestnikom szkoleń zapewniamy zwrot kosztów dojazdu do 30 złotych na osobę, poczęstunek oraz materiały szkoleniowe.

Ilość miejsc na szkoleniach jest ograniczona.

Tematyka szkoleń:

1. Mechanizmy współpracy NGO z administracją

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności, które są niezbędne w efektywnej współpracy administracji i organizacji pozarządowych. Skierowane jest do osób, które bądź z tytułu zajmowanego w administracji samorządowej stanowiska, bądź ze względu na swoja aktywność w karpackich organizacjach pozarządowych, są zaangażowane w działania na rzecz społeczności lokalnej.

2. Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie

Obowiązująca od 2003 roku ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie to najważniejszy akt prawny regulujący w Polsce współpracę administracji publicznej z organizacjami trzeciego sektora. W 2010 roku została uchwalona nowelizacja ustawy, a trwające pięć lat prace nad nowelizacją stanowiły przykład realnie prowadzonego dialogu obywatelskiego. Podczas szkolenia szeroko omówione dostaną regulacje zawarte w tym akcie prawnym, a uczestnicy będą mogli zastanowić się jak wykorzystać „potencjał” zawarty w omawianych przepisach w działaniach ich organizacji.

3. Rozwiązywanie konfliktów lokalnych

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności, które są niezbędne w efektywnym rozwiązywaniu konfliktów lokalnych związanych z ochroną środowiska. Skierowane jest do pracowników organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych, którzy na co dzień mają do czynienia z sytuacjami konfliktowymi związanymi z współczesnymi formami ochrony przyrody spowodowanymi konfliktem interesów inwestorów, mieszkańców, służb ochrony przyrody oraz urzędników. 

4. Rozwój terenów górskich

Choć statystyki mówią, że średnia wysokość dla Polski to tylko 173 m n.p.m., nie trzeba nikogo przekonywać, że góry stanowią niezwykle istotny fragment naszego kraju. Jakie wyzwania stoją przed obszarami górskimi w Polsce? W jakim kierunku zachodzą zmiany i czy mają one odzwierciedlenie w różnego rodzaju politykach czy strategiach rozwoju? Jaki wpływ mają lokalne społeczności na zrównoważony rozwój swoich górskich terenów?

5. Udział publiczny w Konwencji Karpackiej 

Celem części szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy uczestników na temat Konwencji Karpackiej oraz możliwości włączania się w podejmowanie decyzji publicznych w zakresie spraw objętych Konwencją.

6. Aspekty prawne w NGO

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawnych, które są niezbędne w efektywnej działalności organizacji pozarządowych.

Planowany harmonogram i miejsca szkoleń:
województwo: śląskie małopolskie podkarpackie
1. Mechanizmy współpracy NGO z administracją 2 grudnia 2013
Jaworzynka
25 września 2012
Ochotnica Górna
26 września 2011
Sanok
2. Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie 9 marca 2012
Kamesznica
23 listopada 2012
Rabka
18 lutego 2013
Orelec
3. Rozwiązywanie konfliktów lokalnych  25 marca 2013
Koszarawa
1 czerwca 2011
Nowy Sącz
21 maja 2012
Przemyśl
4. Rozwój terenów górskich  27 października 2012
Rajcza
23 kwietnia 2012
Jaworki
6 lutego 2012
Sanok
5. Udział publiczny w Konwencji Karpackiej  25 listopada 2011
Koniaków
22 stycznia 2014
Krynica
13 maja 2013
Rabe
6. Aspekty prawne w NGO  16 listopada 2011
Rajcza
19 czerwca 2013
Zubrzyca Górna
7 grudnia 2013
Ustrzyki Dolne

Szkolenie będzie oparte na metodach warsztatowych: gra symulacyjna oraz dyskusje. Dobór metod spowoduje, że uczestnicy poznają mechanizmy współpracy administracji i NGO i nauczą się je stosować w praktyce.

Szkolenie jest skierowane do osób, które są liderami społecznymi obdarzonymi zaufaniem. Osoby te, bądź z tytułu zajmowanego stanowiska w administracji samorządowej, bądź ze względu na swoja aktywność w karpackich organizacjach pozarządowych, są zaangażowane w działania na rzecz społeczności lokalnej.
Poprzez pełnione funkcje stają się automatycznie liderami, mogąc w łatwy sposób wpłynąć na aktywizację i rozwój środowiska z którego się wywodzą.
Nasze warsztaty mają na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności, które są niezbędne w efektywnej współpracy administracji i organizacji pozarządowych na rzecz ochrony środowiska.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *