O projekcie

O projekcie

„Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej” to projekt współfinansowany w latach 2012-2015 przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt realizowany w województwach małopolskim i podkarpackim skierowany jest do lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców i rolników oraz przedstawicieli środowisk naukowych, służb ochrony przyrody i turystów. Wartość dofinansowania ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wynosi 1 943 054 CHF.Celem projektu jest ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej polskich Karpat przez wsparcie wdrażania postanowień Konwencji Karpackiej.

Stosownie do zapisów Konwencji Karpackiej i jej kompleksowego podejścia zakładającego zintegrowane planowanie i gospodarowanie zasobami oraz konieczność uwzględnienia celów ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej w politykach sektorowych – działania projektu realizowane są w różnych dziedzinach istotnych dla ochrony i zrównoważonego rozwoju regionu. Dlatego projekt łączy działania na rzecz ochrony siedlisk, utrzymania zrównoważonego użytkowania gruntów w Karpatach, zachowania tradycyjnych sposobów użytkowania ziemi i miejscowych ras zwierząt gospodarskich z działaniami sprzyjającymi zrównoważonemu rozwojowi turystyki, zwiększeniu udziału społecznego we wdrażaniu Konwencji oraz udostępnianiu informacji o przyrodniczym i kulturowym dziedzictwie regionu. Wdrożenie Konwencji ma istotne znaczenie dla obszarów położonych w dorzeczach rzek biorących swój początek w Karpatach i wpływających do Bałtyku i Morza Czarnego.

Zakładanymi efektami realizacji projektu są:

 • ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat – przez utrzymanie i rozwój tradycyjnego wypasu owiec na halach i półnaturalnych łąkach, ochronę tradycyjnych ras zwierząt gospodarskich oraz wspieranie odradzania się tradycji gospodarki pasterskiej;
 • zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach w sposób sprzyjający ograniczeniu negatywnego wpływu ruchu turystycznego na obszary o wysokich walorach przyrodniczych – przez opracowanie regionalnej strategii zrównoważonego rozwoju turystyki dla wybranej części Karpat;
 • ułatwienie dostępu do informacji o Karpatach, ich dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym, infrastrukturze turystycznej oraz działaniach podejmowanych na rzecz wdrażania Konwencji – dzięki uruchomieniu portalu „Informatorium Karpackie” prezentującego zasoby danych o polskich Karpatach z wykorzystaniem nowoczesnych technik geowizualizacji i technologii geoinformacyjnych oraz przeprowadzeniu cyklu szkoleń i wykładów;
 • stworzenie sieci wymiany informacji służącej instytucjom i środowiskom współpracującym na rzecz wdrażania Konwencji Karpackiej; (usunięto – oraz udostępnienie samorządom i ekspertom aplikacji geoinformacyjnych ułatwiających zintegrowane planowanie przestrzenne w Karpatach)
 • zapewnienie udziału społecznego we wdrażaniu Konwencji Karpackiej – przez stworzenie szerokiej platformy konsultacji społecznych oraz wsparcie dla prac tematycznych grup roboczych.

Projekt „Karpaty Łączą” to między innymi:

 • Wzmocnienie potencjału gmin karpackich w ramach szkoleń: „Mediacje na rzecz ochrony przyrodniczego i krajobrazowego dziedzictwa Karpat” oraz „Karpacki Lider”,
 • Wsparcie działań tematycznych grup roboczych Koalicji na Rzecz Wdrażania Konwencji Karpackiej,
 • Otwarty Uniwersytet Karpacki – cykl wykładów dla studentów i społeczności lokalnych o walorach przyrodniczych Karpat i tożsamości karpackiej,
 • Wsparcie dla rozwoju tradycyjnego wypasu owiec, pasterstwa i szałaśnictwa w Karpatach poprzez szkolenia,
 • Redyki – imprezy rozpoczynające i kończące sezon wypasu,
 • Poradniki i dobre praktyki w ramach wydawnictw: „Ekonomika gospodarki pasterskiej”, „Zrównoważone rolnictwo na obszarach górskich” oraz „Pasterstwo w Karpatach”,
 • strategia zrównoważonej turystyki dla gmin położonych na wybranym obszarze Beskidu Niskiego i równoległego pasa pogórzy,
 • INFORMATORIUM KARPACKIE wspierające informacyjnie działania na rzecz wdrażania Konwencji Karpackiej w polskich Karpatach

Więcej o projekcie na: www.karpatylacza.pl

Więcej informacji o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy (SPPW) na:

www.programszwajcarski.gov.pl oraz www.swiss-contribution.admin.ch/poland/pl/Home

 


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *