Regulamin rekrutacji - Szkolenia i doradztwo

Regulamin rekrutacji – Szkolenia i doradztwo

Niniejszy regulamin dotyczy szkoleń z cyklu Uniwersytet Karpacki i Szkoła Karpackich Liderek oraz doradztwa dla NGO realizowanych w latach 2011 – 2014 w ramach projektu pt. Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem” aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin rekrutacji uczestników szkoleń i doradztwa

w ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-857/10
pt. „Porozumienie Karpackie ››Karpaty Naszym Domem‹‹ aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego”
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w szkoleniach i doradztwie w ramach projektu pt. „Porozumienie Karpackie ››Karpaty Naszym Domem‹‹ aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego” nr POKL.05.04.02-00-857/10.
 2. Realizatorem projektu nr POKL.05.04.02-00-857/10 pt. „Porozumienie Karpackie ››Karpaty Naszym Domem‹‹ aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego” jest Stowarzyszenie Ekopsychologia z siedzibą w Krakowie (30-611) przy ul. Wysłouchów 30B/1, www.ekopsychologia.pl, pełniące funkcję  Organizacji Wiodącej Porozumienia Karpackiego.
 3. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
 4. Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2011 r. do 31.01.2014 r.
§ 2
SŁOWNIK POJĘĆ

Ilekroć w Regulaminie mowa o:

 1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt nr POKL.05.04.02-00-857/10 pt. „Porozumienie Karpackie ››Karpaty Naszym Domem‹‹ aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego” realizowany w ramach umowy podpisanej pomiędzy Stowarzyszeniem Ekopsychologia a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Poddziałania 5.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 2. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji uczestników szkoleń i doradztwa w ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-857/10 pt. „Porozumienie Karpackie ››Karpaty Naszym Domem‹‹ aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego”.
 3. Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osoby bezpośrednio korzystające z udzielanego wsparcia, czyli uczestników szkoleń i doradztwa.
 4. Realizatorze projektu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Ekopsychologia, które realizuje projekt, z siedzibą w Krakowie (30-611) przy ul. Wysłouchów 30B/1.
 5. Porozumienie Karpackim – należy przez to rozumieć Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem”  zawarte w dn. 23 kwietnia 2010 roku podczas I Forum Karpackiego w Rajczy, w celu zgromadzenia jak największej liczby organizacji i instytucji wokół ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat.
 6. Sekretariacie Projektu – należy przez to rozumieć biuro Stowarzyszenia Ekopsychologia, które pełni rolę Organizacji Wiodącej Porozumienia Karpackiego „Karpaty Naszym Domem”, zlokalizowane przy ul. Grabina 6/18, 32-840 Zakliczyn, województwo małopolskie.
 7. Organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe.
 8. Instytucjach – należy przez to rozumieć instytucje administracji publicznej, w szczególności samorządowej.
§ 3
CELE PROJEKTU
 1. Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie i rozwój Porozumienie Karpackiego „Karpaty Naszym Domem” jako partnera dialogu obywatelskiego ukierunkowanego na wdrażanie Ramowej Konwencji Karpackiej w regionie.
 2. Celami szczegółowymi projektu są:

a) budowa platformy współpracy NGO poprzez rozwój Porozumienia Karpackiego oraz wypracowanie i wdrożenie strategicznego planu działania;
b) stworzenie internetowej platformy komunikacyjnej, która przyczyni się do efektywnej komunikacji pomiędzy organizacjami członkowskimi porozumienia, administracją i społecznością lokalną;
c) wzmocnienie kompetencji NGO regiony karpackiego poprzez sieciowanie, szkolenia i doradztwo;
d) wzmocnienie i rozwój dialogu społecznego w regionie karpackim w celu ułatwienia współpracy administracji z NGO oraz zainicjowanie działań uwzględniających specyfikę rozwoju Karpat w dokumentach strategicznych i w kierunkach rozwoju województw karpackich;
e) upowszechnienie wiedzy o Konwencji Karpackiej i możliwości jej wykorzystania dla rozwoju regionu.

§ 4
WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I DORADZTWIE
 1. W oferowanych w ramach projektu szkoleniach i doradztwie uczestniczyć mogą osoby będące:
  a) pracownikami (umowa o pracę/umowa cywilnoprawna) organizacji pozarządowych lub instytucji administracji publicznej posiadających siedzibę na terenie województw: śląskiego, małopolskiego lub podkarpackiego,
  b) wolontariuszami organizacji pozarządowych posiadających siedzibę na terenie województw: śląskiego, małopolskiego lub podkarpackiego,
  c) członkami zarządu organizacji pozarządowych posiadających siedzibę na terenie województw: śląskiego, małopolskiego lub podkarpackiego,
  d) członkami organizacji pozarządowych posiadających siedzibę na terenie województw: śląskiego, małopolskiego lub podkarpackiego.
 2. Z oferowanych form wsparcia w pierwszej kolejności będą mogły korzystać organizacje członkowskie Porozumienia Karpackiego oraz organizacje zainteresowane przystąpieniem do Porozumienia Karpackiego.
 3. Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia, w których organizacja lub instytucja oddeleguje 2 przedstawicieli, z poszanowaniem zasady równości płci.
 4. Warunkiem przyjęcia do projektu osób spełniających kryteria, o których mowa w § 4 pkt. 1, 2, 3 jest ponadto:
  a) prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia, przy czym formularz będzie umieszczany na stronie internetowej www.porozumieniekarpackie.pl najpóźniej 21 dni przed datą każdego szkolenia lub doradztwa;
  b) otrzymanie od Beneficjenta potwierdzenia przyjęcia do projektu.
 5. Osoba, która otrzymała potwierdzenie przyjęcia do projektu, staje się Uczestnikiem, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.
 6. Uczestnik szkolenia lub doradztwa w ramach projektu jest zobowiązany poinformować Beneficjenta o rezygnacji z udziału najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia lub doradztwa.
§ 5
RODZAJ UDZIELANEGO WSPARCIA

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

 1. szkolenia w ramach Uniwersytetu Karpackiego:
  a) Mechanizmy współpracy NGO z administracją,
  b) Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie,
  c) Rozwiązywanie konfliktów lokalnych,
  d) Rozwój terenów górskich,
  e) Udział publiczny w Konwencji Karpackiej,
  f) Aspekty prawne w NGO;
 2. szkolenia w ramach Szkoły Karpackich Liderek:
  a) Wzmocnienie pewności siebie,
  b) Umiejętność prezentacji i wypowiadania się,
  c) Wzmocnienie mocnych stron,
  d) Inicjowanie społecznej aktywności lokalnej,
  e) Prawa i obowiązki obywatelskie 
 3. doradztwo dla organizacji pozarządowych w zakresie prawa, księgowości oraz współpracy z administracją samorządową i rządową.
§ 6
PROCES REKRUTACJI
 1. Rekrutacja uczestników Projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równych szans.
 2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej projektu: www.porozumieniekarpackie.pl.
 3. Rekrutacja do udziału w projekcie oparta jest na akcji informacyjno-promocyjnej, która polega na informowaniu o projekcie poprzez: mailing i newsletter wysyłany do organizacji pozarządowych i administracji samorządowej z regionu karpackiego, informacje umieszczone na stronie www.porozumieniekarpackie.pl oraz na portalach dla organizacji pozarządowych w tym www.ngo.pl.
 4. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie projektu: www.porozumieniekarpackie.pl. Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia się do udziału w projekcie.
 5. Rekrutacja Kandydatów będzie odbywać się w sposób ciągły aż do wyczerpania limitu miejsc.
 6. W przypadku większej ilości kandydatów na poszczególną grupę, zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej ze szkolenia lub doradztwa, osoby z listy rezerwowej mają prawo wstąpić na miejsce osób rezygnujących, według kolejności, na jakiej znajdują się na liście rezerwowej. Osoby z listy rezerwowej mają pierwszeństwo przy zapisie na kolejne grupy szkoleniowe.
 7. O zakwalifikowaniu kandydatów do uczestnictwa w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz spełnienie przez nich kryteriów formalnych warunkujących udział w projekcie.
 8. O wyniku postępowania rekrutacyjnego każdy kandydat zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 9. Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w projekcie zobowiązane są do podpisania najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia dokumentów rekrutacyjnych, tj.:
  a) Formularza zgłoszeniowego;
  b) Oświadczenia beneficjenta ostatecznego;
  c) Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  d) Oświadczenia o statusie osoby reprezentującej organizację pozarządową / instytucję w projekcie.
  Podpisanie tych dokumentów jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w projekcie i oznacza przystąpienie do Projektu.
 10. Proces rekrutacji będzie odbywał się w sposób ciągły przez cały okres trwania projektu.
 11. Dniem rozpoczęcia udziału w projekcie jest dzień podpisania deklaracji uczestnika.
§ 7
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
 1. Osoba, która otrzymała potwierdzenie przyjęcia do projektu, staje się Uczestnikiem, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnik projektu ma prawo do:
  a) Udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w projekcie nr POKL.05.04.02-00-857/10 pt. „Porozumienie Karpackie ››Karpaty Naszym Domem‹‹ aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego”;
  b) Wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu;
  c) Otrzymania materiałów szkoleniowych;
  d) Otrzymania zaświadczenia poświadczającego udział w oferowanym wsparciu.
 3. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:
  a) Wypełnienia i podpisania dokumentów rekrutacyjnych, o których jest mowa w § 6 pkt. 9;
  b) Wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu;
  c) Potwierdzenia uczestnictwa we wsparciu poprzez złożenie podpisu na liście obecności;
  d) Potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych i cateringu poprzez złożenie podpisu na liście;
  e) Bieżącego informowania o zmianie danych zarówno uczestników, jak i organizacji pozarządowych, które reprezentują przystępując do projektu;
  f) Osobistego uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, do których się zgłosił. 
§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 r. i obowiązuje do czasu zakończenia projektu, tj. do 31.01.2014 r.
 2. Regulamin jest dostępny w Sekretariacie Projektu oraz na stronie internetowej Realizatora Projektu www.porozumieniekarpackie.pl.
 3. Warunkiem udziału uczestnika w projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, szkolenia, monitoringu i ewaluacji projektu oraz wprowadzenia danych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS), którego celem jest gromadzenie informacji na temat osób i instytucji korzystających ze wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz określenie efektywności realizowanych zadań w procesie badań ewaluacyjnych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje niemożnością uczestnictwa w projekcie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Realizator projektu.
 6. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych, o czym niezwłocznie poinformuje na swojej stronie internetowej.

Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *