O Porozumieniu

O Porozumieniu

Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem” zostało podpisane w dn. 23 kwietnia 2010 roku podczas I Forum Karpackiego w Rajczy w Beskidzie Żywieckim.

Sygnatariuszami Porozumienia było sześć organizacji, które utworzyły Radę koordynującą, organizującą i określającą zakres merytoryczny działalności Porozumienia:

 • Cieszyńskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Natura,
 • Gorczański Odział Związku Podhalan w Ochotnicy Górnej,
 • Związek Podhalan – Odział Górali Śląskich,
 • Stowarzyszenie Jedność Beskidzka,
 • Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej,
 • Stowarzyszenie Ekopsychologia.

POROZUMIENIE KARPACKIE „KARPATY NASZYM DOMEM”

CZYLI KOALICJA NA RZECZ WDRAŻANIA KONWENCJI O OCHRONIE I ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU KARPAT

Niżej podpisani Członkowie Porozumienia Karpackiego „Karpaty Naszym Domem” (zwanego dalej Porozumieniem) podzielając pogląd Stron Ramowej Konwencji
o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat (Konwencji Karpackiej), że:

 • Karpaty są unikalnym naturalnym skarbem o wyjątkowym pięknie i wartości przyrodniczej, ważną ostoją różnorodności biologicznej, obszarem źródliskowym głównych rzek, istotnym siedliskiem i ostoją dla wielu zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz największym
  w Europie obszarem lasów pierwotnych;
 • Karpaty stanowią istotne środowisko przyrodnicze, gospodarcze, kulturowe, rekreacyjne oraz środowisko życia w sercu Europy, dzielone przez wielu ludzi i wiele państw.
 • „cytat o kulturze”

Nawiązując do:

 1. Protokołu o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do Konwencji Karpackiej, Artykuł 6. Udział władz regionalnych i lokalnych oraz innych zainteresowanych podmiotów, ustęp 1: Każda ze Stron podejmie środki w celu ułatwienia, w ramach swojej istniejącej struktury instytucjonalnej, koordynacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi instytucjami oraz regionalnymi i lokalnymi władzami tak, aby zachęcać je do wspólnej odpowiedzialności, w szczególności, w celu rozwijania i wzmacniania synergii podczas wdrażania polityk ochrony, odtwarzania i zrównoważonego użytkowania biologicznej i krajobrazowej różnorodności Karpat oraz wynikających z nich środków”.
 1. Decyzji Pierwszego Spotkania Konferencji Stron Konwencji Karpackiej, COP 1/12 Punkt 6
  (i)
  porządku obrad, Zagadnienia przekrojowe, m.in. podnoszenie świadomości, edukacja
  i udział społeczeństwa
  , ustęp 5: Konferencja Stron popiera i zaleca tworzenie
  i opracowywanie krajowych mechanizmów na rzecz rozwoju wdrażania Konwencji Karpackiej, łącznie z informacją, włączeniem i budowaniem potencjału wszystkich zainteresowanych podmiotów oraz społeczeństwa obywatelskiego, związanego z postępem i dalszym rozwojem Konwencji Karpackiej”.
 2. Decyzji Drugiego Spotkania Konferencji Stron Konwencji Karpackiej, COP2/10 Zagadnienia horyzontalne, w tym podnoszenie świadomości, edukacja i udział społeczeństwa, ustęp 5: „Konferencja Stron ponawia swoją rekomendację dotyczącą ustanowienia i rozwoju mechanizmów krajowych przyczyniających się do wdrażania Konwencji Karpackiej, m.in.
  w zakresie informowania, zaangażowania i budowania potencjału właściwych zainteresowanych podmiotów i społeczeństwa obywatelskiego związanego z procesem
  i przyszłym rozwojem Konwencji Karpackiej” oraz ustęp 6: „Konferencja Stron występuje
  do Stron i innych zainteresowanych podmiotów o przeprowadzenie konsultacji regionalnych
  i dalsze podnoszenie świadomości społeczeństwa w celu przyczynienia się do procesu wdrażania Konwencji Karpackiej”.

 

Uzgodnili, co następuje:

 

Artykuł 1. Cel Porozumienia

Celami Porozumienia Karpackiego „Karpaty naszym domem” są:

 1. Kształtowanie świadomości i tożsamości karpackiej.
 2. Wielosektorowa współpraca na rzecz podnoszenia świadomości i wdrażania zapisów Konwencji Karpackiej.
 3. Współpraca na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju Karpat w celu poprawy jakości życia, wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych, z uwzględnieniem potrzeby zrównoważonego rozwoju rolnictwa, leśnictwa, turystyki, transportu i infrastruktury, zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej, oraz zrównoważonego i zintegrowanego zarządzania wodami dorzeczy i gospodarowania zasobami ziemi.
 4. Identyfikacja, zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności regionów, tradycyjnej wiedzy ludowej, promowania miejscowych produktów, wyrobów artystycznych i rękodzielniczych, rzemiosła, tradycyjnego pasterstwa oraz folkloru.
 5. Podnoszenie poziomu wiedzy o walorach przyrodniczych i kulturowych obszaru wśród mieszkańców regionu karpackiego, Polski i Europy, podnoszenie świadomości ekologicznej, poprawa dostępu społeczeństwa do informacji o ochronie środowiska i zrównoważonym rozwoju Karpat;
 6. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z terenu Karpat.
 7. Promowanie efektywnych rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój Karpat oraz przekazywanie kompetencji, wiedzy i doświadczenia Członków Porozumienia w tym zakresie.
 8. Działanie na rzecz uwzględniania specyficznych problemów regionu karpackiego w polityce regionalnej, krajowej i międzynarodowej.
 9. Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Karpat w przestrzeni europejskiej.

Artykuł nr 2. Zakres Działań Porozumienia

Członkowie Porozumienia działają na rzecz realizacji jego celów przez:

 1. Organizacyjne i finansowe wspieranie inicjatyw Członków Porozumienia w celu wdrażania postanowień Konwencji Karpackiej.
 2. Inicjowanie krajowej i międzynarodowej współpracy instytucji, organizacji i osób oraz reprezentacja środowisk lokalnych polskich Karpat na forum międzynarodowym.
 3. Podejmowanie działań w celu zintegrowania społeczności lokalnych krajów karpackich, poprzez przełamywanie barier kulturowych, językowych i religijnych.
 4. Powoływanie grup zadaniowych, grup ekspertów, społecznych rad oraz innych gremiów, których celem będzie wspieranie instytucji rządowych i samorządowych w procesie wdrażania Konwencji Karpackiej, w tym w dostosowywaniu dokumentów strategicznych i programowych do jej postanowień.
 5. Gromadzenie i upowszechnianie informacji dotyczącej ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat.
 6. Wspieranie udziału społecznego lokalnym we wdrażaniu Konwencji Karpackiej na poziomie regionalnym i poprzez utworzenie Karpackiego Funduszu Grantowego dla inicjatyw obywatelskich mających na celu ochronę i zrównoważony rozwój regionu karpackiego.
 7. Tworzenie klimatu społecznego poparcia dla wdrażania Konwencji Karpackiej i edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat, między innymi poprzez organizację konkursów popularyzujących Konwencję Karpacką oraz organizacja Forum Karpackiego.
 8. Wspieranie organizacji i osób zajmujących się wyrównywaniem szans dzieci i młodzieży z terenu Karpat.
 9. Realizowanie innych zadań, w tym zleconych przez administrację publiczną lub określonych przez Radę w Planie Działań (proces przyjmowania Planu znajduje się w Regulaminie Działania Porozumienia).

 

Artykuł nr 3. Członkostwo w Porozumieniu

 1. Współpraca pomiędzy Członkami Porozumienia odbywa się w oparciu o następujące zasady:
 • równoprawność wszystkich Członków w ramach Porozumienia,
 • otwartość i zaufanie,
 • wzajemny szacunek.
 1. Porozumienie ma charakter otwarty. Do Porozumienia może dołączyć każdy podmiot deklarujący utożsamianie się z jego celami i zobowiązujący się przestrzegać zasad jego funkcjonowania określonych w Regulaminie Działania Porozumienia.
 2. Zasady przystąpienia do Porozumienia oraz pozostałe kwestie dot. członkostwa są ujęte w Regulaminie Działania Porozumienia.

 

Członkowie Porozumienia Karpackiego „KARPATY NASZYM DOMEM”:


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *