Karpacka Rada Naukowa

Karpacka Rada Naukowa

Karpacka Rada Naukowa utworzona została w ramach projektu „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania konwencji karpackiej” i rozpoczęła działalność w 2015r. Rada wspierana jest przez Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem” – koalicję na rzecz wdrażania Ramowej konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat. W skład Rady wchodzą przedstawiciele środowisk naukowych, którym bliska jest problematyka karpacka.

Cele Karpackiej Rady Naukowej:

  • inicjowanie współpracy osób prowadzących badania naukowe w Karpatach dla rozwoju interdyscyplinarnych badań naukowych oraz udział w realizacji różnorodnych projektów partnerskich;określanie priorytetowej tematyki badawczej dotyczącej Karpat w różnych dziedzinach nauki;
  • działanie na rzecz włączania tematyki karpackiej w programy badawcze, finansowane na szczeblu krajowym i europejskim;
  • stworzenie platformy wymiany informacji o realizowanych projektach i aktualnych publikacjach dotyczących tematyki karpackiej;współpraca z samorządami, administracją obszarów chronionych, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami w zakresie poszukiwania tematów badawczych, pozyskiwania danych oraz rozpowszechniania i wdrażania wyników badań;
  • wsparcie doradcze dla samorządów lokalnych i innych podmiotów w różnych obszarach działań;
  • zgłaszanie uwag do aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych i planistycznych tworzonych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym;
  • opiniowanie, przy współpracy z innymi instytucjami, realizacji kluczowych inwestycji w zakresie ich zgodności z projektami i prawodawstwem;
  • inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych związanych z problematyką karpacką;
  • współpraca z innymi inicjatywami naukowymi, w tym zwłaszcza inicjatywami prowadzącymi analogiczną działalność na terenach górskich.

Lista członków Karpackiej Rady Naukowej

Adres do korespondencji:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków

E-mail: kontakt@karpackaradanaukowa.pl


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *