InRuTou - Innowacje w turystyce wiejskiej (2012-2015)

InRuTou – Innowacje w turystyce wiejskiej (2012-2015)

Wyzwania

 • Oddalenie wiejskich społeczności z terenów górskich od głównych ośrodków rozwoju.
 • Brak wystarczającej wiedzy o waloryzacji, przedsiębiorczości, zarządzaniu, promocji zasobów turystycznych, wykorzystaniu nowych mediów.
 • Niski poziom dostępu do specjalistycznych szkoleń zawodowych.

Turystyka wiejska jako rozwiązanie

 • Udział i zaangażowanie dobrze poinformowanych przedstawicieli lokalnych społeczności
 • Wsparcie ze strony partnerów projektu
 • Wzmocnienie lokalnych społeczności
 • Podejmowanie świadomych decyzji o rozwoju turystyki wiejskiej na poziomie lokalnym
 • … i ich realizacja
 • Edukacja – szkolenia
 • Dostarczenie umiejętności i kwalifikacji
 • Wzrost konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym.

Cele

Celem projektu jest opracowanie, w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne, innowacyjnego zestawu narzędzi i metod służących rozwojowi i promocji produktów turystyki na terenach wiejskich. Lokalne społeczności z terenów górskich Austrii, Polski, Rumunii, Ukrainy i Włoch zostaną zaproszone do wzięcia udziału w procesie konsultacji, a następnie testowania programu  szkoleniowego dostosowanego do potrzeb lokalnych przedsiębiorców z branży turystycznej oraz instytucji i organizacji wspierających rozwój turystyki na poziomie lokalnym.

Narzędzia informatyczne, takie jak platforma e-learningowa (jako część tzw. zintegrowanej metody kształcenia, z ang. blended learning), system wymiany informacji on-line, czy aplikacja dla komputerów i smartfonów, ułatwią proces przyswajania wiedzy i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkoleń. Pozwoli to na tworzenie wspólnych, innowacyjnych rozwiązań, takich jak sieci usługodawców lokalnych, wyjście do potencjalnych klientów zagranicznych, czy rozwój pakietów usług turystycznych. Ważnym elementem projektu i opracowanego programu szkoleniowego będzie wzmocnienie społeczności wiejskich przez zachęcenie do udziału w konsultacjach i wzmocnienie roli lokalnych liderów działających w branży turystycznej i wybranych podczas konsultacji do udziału w szkoleniach dla edukatorów.

Działania

 • Opracowanie pakietu cyfrowych narzędzi i materiałów szkoleniowych oraz udostępnienie ich w ramach Platformy Otwartych Zasobów Edukacyjnych UNESCO (z ang. Open Educational Resources -OER) oraz na licencjach oprogramowania o otwartym dostępie do kodu źródłowego (Open Source), dla europejskich podmiotów sektora turystycznego z terenów wiejskich (animatorów turystyki).
 • Waloryzacja lokalnych zasobów turystycznych na terenach wiejskich w Europie (Waldviertel w Austrii, Karpaty w Polsce, Rumunii i na Ukrainie, Apeniny we Włoszech) przez udostepnienie lokalnym społecznościom narzędzi informatycznych i wsparcie w ich zastosowaniu do promocji miejscowego dziedzictwa i rozwoju lokalnych produktów turystycznych.
 • Promocja wszechstronnej prezentacji atrakcji turystycznych w wybranych lokalizacjach za pomocą narzędzi internetowych i mobilnych.
 • Wykorzystanie turystyki jako szansy na rozwój gospodarczy, przy zastosowaniu nowych mediów do tworzenia, zarządzania i promocji inicjatyw turystycznych na terenach wiejskich.
 • Zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich Rumunii, Polski, Ukrainy, Włoch i Austrii do włączania się w procesy rozwojowe i aktywne poszukiwanie lepszych źródeł utrzymania, poprzez ułatwienie im udziału, dostępu do informacji i podniesienie poziomu świadomości.
 • Ułatwienie mieszkańcom wiejskich obszarów górskich w ww. krajach dostępu do międzynarodowych, regionalnych, krajowych i lokalnych źródeł informacji nt. zasobów i procesów związanych z turystyką oraz sposobów ich wykorzystania.
 • Podniesienie poziomu wiedzy lokalnych podmiotów z ww. krajów w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw potrzebnych do zrównoważonego rozwoju wiejskich społeczności na terenach górskich.
 • Zwiększenie dostępu podmiotów z sektora turystycznego na terenach wiejskich do elektronicznych mechanizmów planowania, komunikacji i szkoleń (platforma e-learningowa), z położeniem szczególnego nacisku na element współpracy.
 • Wsparcie procesu konsultacji społecznych, tworzenia sieci kontaktów i zarządzania destynacjami turystycznymi przez tworzenie partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju na lokalnym, a prawdopodobnie także regionalnym i krajowym, poziomie.
 • Wyszkolenie animatorów turystyki na terenach wiejskich, wybranych w trakcie konsultacji społecznych i działających jako osoby pomnażające rezultaty.
 • Wsparcie społeczności lokalnych biorących udział w projekcie w tworzeniu pilotażowych produktów turystyki wiejskiej.
 • Transfer innowacyjnej metodologii i narzędzi na inne tereny wiejskie Europy i jej sąsiedztwa.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *